Публикувано в Uncategorized

Модифициране на ИТ на Бакстър

В редица случаи в моята практика се сблъсквах с взимането на трудно решение за съпричастността на изследвано лице към предпоставяното НД. Това затруднение се появяваше главно при следните случаи:

– двама изследвани са с еднакви по сила негативни резултати, при положение, че извършителят е един;

– гранични (неопределени) резултати при изследвано лице, при което не се разполага с време за провеждане на второ изследване;

– активно противодействие на полиграфското изследване (контрамерки) по време на теста от страна на изследвания.

По-долу разглеждаме четири основни фактори, които според мен затрудняват в определени ситуации категоричността на резултатите и заключението от полиграфското изследване и налагат, от друга страна, тяхното развитие и усъвършенстване:

1. ограничените възможности на отделните методики и модифициране на ИТ на Бакстър, превръщането му в МИТ.

Личностния тест, скай теста съдържат в себе си редица ограничения по отношение на а)релевантните въпроси, б)контролните въпроси, в)подредбата по време на инструменталния тест, г) мълчалив отговор, д)правилата за оценка.

а) релевантните въпросиеднотематичност (ограничение в рамките на едно НД) и МИТ.

Както писах по-горе при анализа на тези методики те, и двете, не могат да преодолеят проблема с „еднотематичността“, т.е. при тях релевантните въпроси предпоставят съдържателно осъществяването само на едно НД.

Наистина при скай теста РВ съдържателно предпоставят осъществяването на отделни роли при едно групово НД, с което обаче не се преодолява самата еднотематичност на РВ, ограничеността му в рамките на едно НД; а се въвеждат РВ, които предпоставят осъществяването на поддействията или различните роли в рамките на едно (еднородно по същество!) групово НД.

Освен това НД (ЛТ, но и при скай теста) не се разделя на различните функционално-времеви етапи (планиране, извършване, реализация (завършване) на НД) чрез формулираните РВ. В тях се обособяват единствено различните роли на извършителите (степен на съпричастност) в едно специфично групово НД или на отделни поддействия, които са извършени в рамките само на конкретното НД.

С други думи, изследваното лице по правило не се пита с РВ, дали изрично е участвал във всеки един от етапите на осъществяване на НД, а именно на етапа на планиране, осъществяване и реализация (завършване). Той се пита обаче, дали е извършил някоя от ролите или подействанията, които са реализирани във въпросното групово НД. Например, дали изследвания е карал колата или взел парите, или отключил касата, или координирал действията на престъпната група в един обир. В този случай става дума, обаче единствено за едно НД, този конкретен обир.

С конструирането на изследователския тест се преодоляват сериозно недостатъците на скай теста и ЛТ. Въпреки, че ИТ на Бакстър има своите стандартни ограничения притежава една съществена черта, отличаваща го от другите предходни методики Бакстър: има универсално приложение, което му позволява да може да бъде променян, усъвършенстван, според нуждите на различни видове изследователски задачи!

Затова и в основите си Модифицирания изследователски тест (МИТ) включва именно ИТ на Бакстър. Модифицирането при РВ се изразява в структурните промени. Новите компоненти, които се въвеждат включват до себе си или съхранява в себе си старите елементи, т.е. получава се надграждане и в крайна сметка повишаване на общата валидност на методиката, а не стъпването на основите на някакъв нов стандарт.

-Преодоляват се проблемите на ЛТ и Скай теста по отношение на „еднотематичността“, т.е. въвеждат се РВ, съдържателно, предпоставящи различни НД.

– Въвеждат РВ, предпоставящи съдържателно функционално-времева етапност на НД, т.н. от мен етапни РВ. В ИТ на Бакстър РВ, изразяващи функционално-времевата етапност на НД изрично не се дефинирани, но няма и забрана за тяхното формулиране.

– ИТ на Бакстър може де се модифицира като включи РВ от Скай теста, макар това изрично да не е детерминирано. По този начин в неговото съдържание се включват и функции на Скай теста, а именно предпоставят се в РВ ролеви поддействия на групово или индивидуално НД.

– ИТ на Бакстър не забранява включването в своето съдържание на релевантните въпроси от ЛТ, а именно R33 и R35. В тази насока той също се модифицира.

б)контролните въпроси и МИТ

Вече беше изтъкнато, че някои изследователи използват и категориални КВ. Бяха характеризирани. Най-важното е, че те премахват времевия интервал, а въвеждат категориална различност на НД от това, предпоставено в РВ. Изключва се възможността за типологизация (припокриване с едно и също съдържание на конкретни РВ и КВ) застъпване на едно и също НД на КВ спрямо това на съответстващия РВ, както и възможността за генерализация.

Включва се и по голям набор от видове НД, което повишава алтернативите на сферите в които изследваният би могъл да е извършил НД или НП. Ние не изключваме използването на КВ с времеви интервал в полиграфското изследване, включваме ги в МИТ, наред с категориалните променливи. Последните са много подходящи например при по-млади изследвани лица, където времевият интервал е твърде „къс“.

Друг компонент, който МИТ включва, вследствие на практическото си развитие е многостимулността в отделния контролен и релевантен въпрос. Както и при РВ с повече стимули, така и при КВ с включването на повече стимули постигаме обхващането на повече поддействия в рамките на един въпрос. Целта е в рамките на единица време, т.е. в границите само на един въпрос, да се предпоставят съдържателно повече негативни поддействия като стимули на изследваното лице. Така освен, че разцепваме НД на поддействия, формулирайки по този начин множество въпроси, разцепваме НД и в рамките на един въпрос. РВ от втория вид „разцепване“ наричаме многостимулни РВ, а КВ – многостимулни КВ.

С многостимулността, многостимулните КВ и РВ като цяло се постига по-добро отключване на реакциите у изследваните лица, достига се по-високо диференциране силата на реакциите между виновните и невинните лица, т.е. превключването на вниманието в една от зоните, червена или зелена при изследваните е много по-изразено и категорично.

Например многостимулният КВ „Спомняш ли си в живота си от 20 до 35 г. да си измамил за нещо държавата, държавна институция, държавен служител – разследващ полицай, следовател, съдия, прокурор, учител, преподавател, давал подкуп?“ предпоставя в съдържанието си множество негативни поддействия, които би могъл да извърши изследваният в миналото си. Представете си, колко сигурен може да бъде изследователят, когато констатира тотално превключване вниманието на конкретния изследван в областта на червена зона! Разбира се, когато задаваме многостимулни КВ, в спота желателно е да попадат многостимулни РВ, за да бъде реципрочни по дължина и съдържателност, сила зоните, които се оценяват. В противен случай, оценката трябва да се редуцират в нужната пропорция.

в)подредбата по време на инструменталния тест и МИТ

Подредба на задаване на въпросите при Бакстър ИТ.

Първа полиграма:

2016-07-12 at 20-18-33

Втора полиграма:

2016-07-12 at 20-34-48

При пускането на полиграмата на някои РВ се случва изследвания да прояви стрес модел на реакциите на различните канали. Например, повишаване на артериалното налягане налягането, кгр, стрес форма на дихателните цикли. Вътрешното ми усещане понякога е разколебано, или смятам, че всъщност реакцията на този въпрос е предизвикано от неразбиране или неправилно формулиране на въпрос, или някакво мърдане. Тогава повтарям, веднага след контролния въпрос същия РВ, за да се убедя в правотата на моето паралелно мислене и оценка, което се гради и върху впечатленията от предварителната беседа и обсъждане на въпросите. Когато реакцията пада при повторението, изследваният явно не е разбрал както трябва въпроса, когато се затвърждава или увеличава, се повишава вниманието ми на този въпрос в следващата полиграма, или дори го задавам в края на настоящата полиграма за трети път.

Повтарям непосредствено релевантния въпрос и когато имам усещането, че проявявания в момента стрес модел е истински. Тогава се уверявам дали това наистина е стрес модел. Когато при повторението реакцията спада, явно изследваният не е разбрал добре въпроса или аз не съм забелязал някакви други външни фактори, повлияли на реакцията. Когато реакцията се затвърждава вниманието ми се повишава към този въпрос и предпоставяното в съдържанието му НД.

Има една закономерност, която съм установил в практиката си. Когато стрес реакцията в червена зона се затвърждава и усилва при повторението на съответния РВ, в посока края на инструменталния тест (или друг РВ), изследваното лице проявява виновна реакция. Обратното, когато стрес реакцията в зелена зона (на един или повече КВ) се затвърждава по посока края на инструменталния тест, изследваното лице проявява невиновна реакция.

С тази промяна в класическата подредба на ИТ на Бакстър се постига двояк резултат, първо, помага ни да разберем в коя зона превключва вниманието на ИЛ, в коя зона са „опасните“ за него въпроси, в червената или зелената и то още по време на протича на инструменталния тест, така да се каже в движение.

Второ, изследователят насочва своевременно вниманието си към анализ на реакциите на конкретен РВ и НД, което се предпоставя съдържателно в него. Възможно е в паузата да се попита изследвания как разбира този въпрос, дали нещо не е ясно или е пропуснал да сподели.

Преглеждат се в паузата между полиграмите и други еднотематични (едно НД) или друготематични (различни НД) РВ, както и КВ, които са в спота, особено тези отдясно на РВ, реакциите в тази зелена зона.

Разбира се не трябва да се насочва грубо вниманието на изследвания към този РВ, а да се изрази убедително добронамереност, че това пояснение се прави в интерес на правилното разбиране съдържанието на въпроса от изследвания. Особено ако лицето е със завишена тревожност или мнителност.

При повторението на въпросите в тестовата подредба на зоните: червена, зелена, червена, зелена и прочее у изследвания, особено когато релевантните въпроси не са много и полиграмата се повтаря повече от два пъти, се формира очакване, кога следва за него опасната зона, независимо дали е превключил вниманието си виновно в червена или зелената зона, тази нагласа и очакване се изразява често в предварителна реакция. Преимуществено предварителните реакции се явява в червена зона.

Тъй като обаче ние не сме сигурни, дали те не са резултат просто от страха, че идва опасна (в смисъл обвиняваща го) зона, или дали той реагира предварително на червена зона поради това че е извършил НД, включено в червената зона, ние трябва да „разбием“ предварителните нагласи (очакването) за реда на зоните, за да повишим автентичността на реакцията, както и навременността й в зоните. Ако е виновен ще получи максималните оценки, без редукция в оценката, заради предварителни реакции, ако е невинен това ще бъде изразено и изчислено по-категорично.

В този смисъл МИТ включва следната подредба във втората или третата полиграма.

Подредба при първа полиграма:

2016-07-12 at 20-27-50подредба при втора полиграма:

2016-07-12 at 20-29-06

подредба при трета полиграма:

2016-07-12 at 20-30-40

Виждаме, че при използвания от нас МИТ при втората полиграма имаме редуване на две зелени зони с две червени, в трета полиграма се връщаме към редуване на зелена с червена зона, а ротацията на РВ е както в ИТ на Бакстър, около КВ. Вижда се че имаме два неутрални въпроси, а симптоматичен въпрос е само един – S25 и се задава в началото на теста. Освен това спота във първата и третата полиграма е заграден от две зелени зони. Спотовете при втората полиграма са с оценки в една посока, редуват се посока на оценката в ляво, а после в дясно до края на полиграмата. Тази подредба може да се пусне чак в третата полиграма.

г) мълчалив отговор,

При МИТ, след първата полиграма, се изисква от изследваното лице да не отговаря на въпросите в теста на глас, а само на ум. Причината за това е изчистването на следата на дишането от придихания и други дихателни промени при гласовия отговор, който дава изследвания при отговора си на въпросите в теста. Установява се, че когато изследвания отговаря на глас на въпросите се нарушава чистотата не само на следата на дишането, но и тази на кгр и кардио канала. Понякога промяната на дишането по време и след отговора на въпрос е изключително силно и оказва деструктивно въздействие и върху другите следи.

Възниква обаче въпросът, не настъпват ли смущения, когато изследвания се лишава от гласовия отговор въпросите?

Трябва да се признае, че по време на теста, записите на следите, изследващият не се интересува от отговора ИЛ на въпросите, дали той отговаря с „да“ или с „не“. От друга страна, обаче изследваният трябва да разбира съдържанието на предпоставеното във въпроса НД, когато те му се задават. Затова, ако се използва в инструменталният тест „мълчаливия отговор“ на въпросите, изследователят трябва да е изяснил с изследвания много добре в предтестовото интервю тяхното съдържание и да е пуснал първата полиграма с гласов отговор, за да се убеди в това на практика. Едва при втората полиграма може да направи тест с „мълчалив отговор“.

Резултатите от пускането на тест с „мълчалив отговор“ за МИТ по отношение на чистотата на следите е поразителен и помага много за повишаване обективността на оценките.

д)правилата за оценка

При оценката на реакциите на изследваните при използване на МИТ не се налагат промени в правилата на оценки, създадени от Клив Бакстър, те напълно се използват.

Все пак поради описаните до тук промени в структурата на ИТ на Бакстър и превръщането му в МИТ, се налагат някои допълнителни правила. Вижте ги при допълнителните правила.

Публикувано в Uncategorized

Конкретно структурно обозначение на релевантните и контролните въпроси в МИТ (модифициран изследователски тест)

Въпроси Релевантни въпроси. Цветът на релевантните въпроси е червен, а този на жертвено релевантния е жълто-червен. Както бе посочено по-горе РВ имат два вида обозначение. Конкретно структурното об…

Източник: Конкретно структурно обозначение на релевантните и контролните въпроси в МИТ (модифициран изследователски тест)

Публикувано в полиграф

Конкретно структурно обозначение на релевантните и контролните въпроси в МИТ (модифициран изследователски тест)

Въпроси
Релевантни въпроси.
Цветът на релевантните въпроси е червен, а този на жертвено релевантния е жълто-червен. Както бе посочено по-горе РВ имат два вида обозначение. Конкретно структурното обозначение, при което разкриваме качествените различия на използваните в МИТ РВ. Така разбираме кои РВ са етапни, поддействени или обикновени. Не е задължително вписването им обаче във въпросника и появата им в обозначенията на полиграмите. Но при подредбата в теста, анализа и оценката на полиграмите трябва да разпознаваме и се ръководим от съдържателната им характеристика. За облекчение и опростяване на подредбата и оценките в теста се използва общо структурно обозначение, при което е важно единствено разграничаването на РВ от КВ, независимо от техни вид, номерацията на РВ. Така се облекчава ротацията им около КВ.

А.Функционално-времеви РВ(етапни РВ).
При еднотематичния МИТ се формулират следните етапни РВ:
– минимум 3 (три) релевантни въпроса за трите етапа на НД: планиране, извършване, реализацияrp, ri, rr;
Могат да бъдат едностимулни или многостимулни.
– минимум 1 обобщаваш (обхващаш) стимули и от трите етапа на НД – rpir (rp ri rr етапни релевантни въпроси). Типичен многостимулен въпрос.

Б. Обикновени РВ. (едно НД)
– минимум 1 общ въпрос за НД като цяло – ro (обикновен РВ).
По своят същност това е едностимулен РВ. Като R33, R35 (Бакстър ЛТ и скай).

В. Съпричастност РВ. (роли за едно НД)
– минимум 1 въпрос за степен на съпричастност – rs (релевантен въпрос за съпричастност, степен на съучастие).
Може да бъде едностимулен или многостимулен. Типичен ролеви въпрос. Подобен е на R32 (Бакстър скай тест).

Г. Поддействени РВ. (съдържащи поддействия на едно НД)
– минимум 1 РВ за поддействие – rpd.
Този въпрос може да бъде едностимулен или многостимулен и е РВ за поддействия. Като цяло поддействените въпроси съвпадат с етапните, но те могат да бъдат няколко за отделен (един) етап, така че етапните РВ са по-общи от поддействените РВ.

Д. Жертвено релевантен въпрос
– съдържа един жертвено релевантен въпрос sr.
Общо се получават минимум 7 (седем) релевантни въпроса, заедно с жертвено релевантния въпрос (ЖРВ), които трябва да се създадат (формулират) при еднотематичния МИТ. В структурата на МИТ се включват както компоненти РВ от ИТ на Бакстър, така и компоненти от ЛТ и скай теста на Бакстър. До тук няма нищо което се забранява от структурата на ИТ на Бакстър освен броя на въпросите.

Контролни въпроси.
По принцип кв трябва да са с 1 брой повече, за да се затвори веригата на релевантните въпроси. Когато имаме 7 рв (без ЖРВ) трябва да се включат в теста 8 cqc1..c8.
Това всъщност представлява общоструктурното обозначение на КВ. Необходимо е да се посочи предварително, за да се определи броя на КВ в теста. Това обозначение служи за правилната подредба при ротацията на РВ и опростява разграничаването на двете зони, зелена от червена и обратно.
Използват се основно 3 вида контролни въпроси. Трябва да отбележим обаче, че всички КВ с изключение на С9 могат да бъдат едно и многостимулни, което в теста се разбира от само себе си и не е необходимо многостимулните КВ да се обозначава като отделен вид.

А. интервален кв с времеви интервал, отделящ ги от времето на релевантните въпроси – ci;
Б. категориален кв с категориално отличаващи се от рв – ck;
В. подозиращ кв – за подозрение. В моята практика този въпрос е номериран като С9cp. Ето и тяхното конкретноструктурно обозначение.
Новият компонент който се включва в МИТ, в отличие от ИТ на Бакстър е Категориалната променлива (компонентата е привнесена от методиките на Тувия Шурани), подозиращия КВ (като компонента на скай теста на Бакстър), многостимулните КВ, завишения брой КВ, затварянето на последния РВ с КВ, включването на ЖРВ, за разлика от ИТ на Бакстър с 4 РВ.

Симптоматични въпроси
Използва се 1 симптоматичен въпрос s25.
Изпуска се симптоматичния въпрос S26

Неутрални въпроси
Използват се 2 неутрални въпроси – n13 n14.
И така получаваме следната обща конкретноструктурна подредба на МИТ:

n1 n2 s sr ci rp ck ri cI rr ci rs cp ro cK rpd ci rpir ci.

Публикувано в полиграф

Подредба на въпросите в МИТ при инструменталния тест

Независимо дали използваме еднотематичен или многотематичен МИТ подредбата на въпросите при първата и следващите пускания на теста (полиграми) е следната:
Подреждане при първата полиграма на МИТ:

n1 n2 s sr c1 r1 c2 r2 c3 r3 c4 r4 c9_1 r5 c5 r6 c6 r7 c7 r8 c8 r9 c10 (C9_2).

При тази подредба се спазва също правилото R4 да е RS или някой от етапните РВ, а R5 да е RO, тъй като са отстрани до подозрителния КВ – С9. Ако имаме две С9 за две различни НД обозначението е – c9_1, c9_2 и прочее.

Подреждане при втората полиграма на МИТ (двузоново редуване):

n1 n2 s sr c1 c2 r8 r9 c3 c4 r1 r2 c9_1 c5 r3 r4 c6 c7 r5 r6 c8 c10 (C9_2)r7.

Тук използваме отново повторението на зоните в реда две зелени, следвани от две червени. От началото на тази полиграма до края се въвежда и компонента „мълчалив отговор“ на въпросите. Спазва се отново правилото от първата полиграма за РВ около подозрителния КВ.

Подреждане при третата полиграма на МИТ (еднозоново редуване):

n1 n2 s sr c1 r6 c2 r7 c3(C9_2) r8 c4 r9 c9_1 r1 c5 r2 c6 r3 c7 r4 c8 r5 c10.

Връщаме се към еднозоновото редуване и ротацията на РВ около КВ. Спазва се и правилото за типовете РВ около подозрителния КВДвузоновото редуване може да започне при третата полиграма или при втората, но до половината и, след което да се възстанови еднозоновото редуване

Публикувано в полиграф

Допълнителни правила на оценка при МИТ (модифициран изследователски тест)

§1. Когато дължината на въпроса в един спот в червена зона е по голяма от дължината на въпроса в зелената зона, примерно 100 % или повече, реакцията, която се създава в нереципрочното (излишното, в повече) време в червена зона не се зачита (изважда се) и не се изчислява в нереципрочния сегмент при сравнителната оценка в спота, ако същата нереципрочност се наблюдава в зелената зона, не се зачита реакцията в нереципрочния сегмент в зелената зона, независимо от вида на оценяваната следа.

1л2§

Налага се от промени в МИТ, свързани с въведената многостимулност, при което  времетраенето на задаваните многостимулни РВ и КВ се увеличава.
Тези нереципрочности във времето за реакция при задаване на въпроса могат да се избегнат като в спотовете на теста се формулират само многостимулни или само едностимулни въпроси. Противен случай е наложително прилагането на тези допълнителни правила за оценки.
Пояснение: Главно това се получава при дишането, но ако се прояви при другите следи то този сегмент също трябва да се изключи („изреже, изтрие“) от общата оценка.

§2. времето за реакция след отговора на многостимулен въпрос трябва да е по-голямо, отколкото времето за отреагиране по време на задаване на въпроса.
Важи както за КВ, така и за РВ.

1.1§

§3. Когато в теста имаме редуване на две зелени с две червени зони последователно, оценяването не се извършва в тези спотове по правилото „или…или“ на Баксър, а оценката на спота е в посоката, където се намира зелената зона.

Налага се от промяната на подредбата при задаването на въпросите в теста. Временно се изключва правилото „или …или“ на Бакстър, в случаите, когато спота, поради променената подредба, съдържа само един контролен въпрос и една зелена зона.

§4. при дълбоко поемане на въздух следват понижени, псевдо потиснати дихателни цикли. Логично е да се оценява с оценка не по-голяма от +/–1, освен ако няма силни отклонения в дихателните цикли в зоната на спота.

2§

Промяна във височината на дихателните цикли, след дълбоко поемане на въздух.
§5. Когато имаме 1 дихателен цикъл по малко в една от зоните във времето на реакция се приписват стойности от ±2.

5
Честота на дишането като стрес модел на дишането.
Понякога (графика) се получава съчетание на два стрес модела при дишането:
1) ниска честота и 2) височина на дихателните цикли.
Прилагането на правилото „или…или“ на Бакстер се осъществява в следните две форми:
1) в червена зона поне около 1 дихателен цикъл по-малко.
2) в зелена зона приблизително 4 по високи дихателни цикъла.
Пояснение: ниската честота се съчетава с по високи дихателни цикли в част от спотовете, в други височината е една и съща при различна честота на дихателните цикли (последния спот в горната графика№). При първия спот имаме и повдигане на линията на дишането над базовата линия. Според графиката във всеки спот имаме оценка -2, във втория и третия поради „липсата“ на един дихателен цикъл в червена зона (един дихателен цикъл по малко), в първи спот също – в червена зона има един дихателен цикъл по малко, освен това дихателите цикли са потиснати и и долните им пикове излизат над базовата линия.
С просто око ниската честота се вижда в „заоблеността“ на следата на дишането в зоните около горните и/или долните пикове на дихателните цикли, за разлика от острите пикове на дихателните цикли в зоната на успокоение.