Публикувано в Uncategorized

Модифициране на ИТ на Бакстър

В редица случаи в моята практика се сблъсквах с взимането на трудно решение за съпричастността на изследвано лице към предпоставяното НД. Това затруднение се появяваше главно при следните случаи:

– двама изследвани са с еднакви по сила негативни резултати, при положение, че извършителят е един;

– гранични (неопределени) резултати при изследвано лице, при което не се разполага с време за провеждане на второ изследване;

– активно противодействие на полиграфското изследване (контрамерки) по време на теста от страна на изследвания.

По-долу разглеждаме четири основни фактори, които според мен затрудняват в определени ситуации категоричността на резултатите и заключението от полиграфското изследване и налагат, от друга страна, тяхното развитие и усъвършенстване:

1. ограничените възможности на отделните методики и модифициране на ИТ на Бакстър, превръщането му в МИТ.

Личностния тест, скай теста съдържат в себе си редица ограничения по отношение на а)релевантните въпроси, б)контролните въпроси, в)подредбата по време на инструменталния тест, г) мълчалив отговор, д)правилата за оценка.

а) релевантните въпросиеднотематичност (ограничение в рамките на едно НД) и МИТ.

Както писах по-горе при анализа на тези методики те, и двете, не могат да преодолеят проблема с „еднотематичността“, т.е. при тях релевантните въпроси предпоставят съдържателно осъществяването само на едно НД.

Наистина при скай теста РВ съдържателно предпоставят осъществяването на отделни роли при едно групово НД, с което обаче не се преодолява самата еднотематичност на РВ, ограничеността му в рамките на едно НД; а се въвеждат РВ, които предпоставят осъществяването на поддействията или различните роли в рамките на едно (еднородно по същество!) групово НД.

Освен това НД (ЛТ, но и при скай теста) не се разделя на различните функционално-времеви етапи (планиране, извършване, реализация (завършване) на НД) чрез формулираните РВ. В тях се обособяват единствено различните роли на извършителите (степен на съпричастност) в едно специфично групово НД или на отделни поддействия, които са извършени в рамките само на конкретното НД.

С други думи, изследваното лице по правило не се пита с РВ, дали изрично е участвал във всеки един от етапите на осъществяване на НД, а именно на етапа на планиране, осъществяване и реализация (завършване). Той се пита обаче, дали е извършил някоя от ролите или подействанията, които са реализирани във въпросното групово НД. Например, дали изследвания е карал колата или взел парите, или отключил касата, или координирал действията на престъпната група в един обир. В този случай става дума, обаче единствено за едно НД, този конкретен обир.

С конструирането на изследователския тест се преодоляват сериозно недостатъците на скай теста и ЛТ. Въпреки, че ИТ на Бакстър има своите стандартни ограничения притежава една съществена черта, отличаваща го от другите предходни методики Бакстър: има универсално приложение, което му позволява да може да бъде променян, усъвършенстван, според нуждите на различни видове изследователски задачи!

Затова и в основите си Модифицирания изследователски тест (МИТ) включва именно ИТ на Бакстър. Модифицирането при РВ се изразява в структурните промени. Новите компоненти, които се въвеждат включват до себе си или съхранява в себе си старите елементи, т.е. получава се надграждане и в крайна сметка повишаване на общата валидност на методиката, а не стъпването на основите на някакъв нов стандарт.

-Преодоляват се проблемите на ЛТ и Скай теста по отношение на „еднотематичността“, т.е. въвеждат се РВ, съдържателно, предпоставящи различни НД.

– Въвеждат РВ, предпоставящи съдържателно функционално-времева етапност на НД, т.н. от мен етапни РВ. В ИТ на Бакстър РВ, изразяващи функционално-времевата етапност на НД изрично не се дефинирани, но няма и забрана за тяхното формулиране.

– ИТ на Бакстър може де се модифицира като включи РВ от Скай теста, макар това изрично да не е детерминирано. По този начин в неговото съдържание се включват и функции на Скай теста, а именно предпоставят се в РВ ролеви поддействия на групово или индивидуално НД.

– ИТ на Бакстър не забранява включването в своето съдържание на релевантните въпроси от ЛТ, а именно R33 и R35. В тази насока той също се модифицира.

б)контролните въпроси и МИТ

Вече беше изтъкнато, че някои изследователи използват и категориални КВ. Бяха характеризирани. Най-важното е, че те премахват времевия интервал, а въвеждат категориална различност на НД от това, предпоставено в РВ. Изключва се възможността за типологизация (припокриване с едно и също съдържание на конкретни РВ и КВ) застъпване на едно и също НД на КВ спрямо това на съответстващия РВ, както и възможността за генерализация.

Включва се и по голям набор от видове НД, което повишава алтернативите на сферите в които изследваният би могъл да е извършил НД или НП. Ние не изключваме използването на КВ с времеви интервал в полиграфското изследване, включваме ги в МИТ, наред с категориалните променливи. Последните са много подходящи например при по-млади изследвани лица, където времевият интервал е твърде „къс“.

Друг компонент, който МИТ включва, вследствие на практическото си развитие е многостимулността в отделния контролен и релевантен въпрос. Както и при РВ с повече стимули, така и при КВ с включването на повече стимули постигаме обхващането на повече поддействия в рамките на един въпрос. Целта е в рамките на единица време, т.е. в границите само на един въпрос, да се предпоставят съдържателно повече негативни поддействия като стимули на изследваното лице. Така освен, че разцепваме НД на поддействия, формулирайки по този начин множество въпроси, разцепваме НД и в рамките на един въпрос. РВ от втория вид „разцепване“ наричаме многостимулни РВ, а КВ – многостимулни КВ.

С многостимулността, многостимулните КВ и РВ като цяло се постига по-добро отключване на реакциите у изследваните лица, достига се по-високо диференциране силата на реакциите между виновните и невинните лица, т.е. превключването на вниманието в една от зоните, червена или зелена при изследваните е много по-изразено и категорично.

Например многостимулният КВ „Спомняш ли си в живота си от 20 до 35 г. да си измамил за нещо държавата, държавна институция, държавен служител – разследващ полицай, следовател, съдия, прокурор, учител, преподавател, давал подкуп?“ предпоставя в съдържанието си множество негативни поддействия, които би могъл да извърши изследваният в миналото си. Представете си, колко сигурен може да бъде изследователят, когато констатира тотално превключване вниманието на конкретния изследван в областта на червена зона! Разбира се, когато задаваме многостимулни КВ, в спота желателно е да попадат многостимулни РВ, за да бъде реципрочни по дължина и съдържателност, сила зоните, които се оценяват. В противен случай, оценката трябва да се редуцират в нужната пропорция.

в)подредбата по време на инструменталния тест и МИТ

Подредба на задаване на въпросите при Бакстър ИТ.

Първа полиграма:

2016-07-12 at 20-18-33

Втора полиграма:

2016-07-12 at 20-34-48

При пускането на полиграмата на някои РВ се случва изследвания да прояви стрес модел на реакциите на различните канали. Например, повишаване на артериалното налягане налягането, кгр, стрес форма на дихателните цикли. Вътрешното ми усещане понякога е разколебано, или смятам, че всъщност реакцията на този въпрос е предизвикано от неразбиране или неправилно формулиране на въпрос, или някакво мърдане. Тогава повтарям, веднага след контролния въпрос същия РВ, за да се убедя в правотата на моето паралелно мислене и оценка, което се гради и върху впечатленията от предварителната беседа и обсъждане на въпросите. Когато реакцията пада при повторението, изследваният явно не е разбрал както трябва въпроса, когато се затвърждава или увеличава, се повишава вниманието ми на този въпрос в следващата полиграма, или дори го задавам в края на настоящата полиграма за трети път.

Повтарям непосредствено релевантния въпрос и когато имам усещането, че проявявания в момента стрес модел е истински. Тогава се уверявам дали това наистина е стрес модел. Когато при повторението реакцията спада, явно изследваният не е разбрал добре въпроса или аз не съм забелязал някакви други външни фактори, повлияли на реакцията. Когато реакцията се затвърждава вниманието ми се повишава към този въпрос и предпоставяното в съдържанието му НД.

Има една закономерност, която съм установил в практиката си. Когато стрес реакцията в червена зона се затвърждава и усилва при повторението на съответния РВ, в посока края на инструменталния тест (или друг РВ), изследваното лице проявява виновна реакция. Обратното, когато стрес реакцията в зелена зона (на един или повече КВ) се затвърждава по посока края на инструменталния тест, изследваното лице проявява невиновна реакция.

С тази промяна в класическата подредба на ИТ на Бакстър се постига двояк резултат, първо, помага ни да разберем в коя зона превключва вниманието на ИЛ, в коя зона са „опасните“ за него въпроси, в червената или зелената и то още по време на протича на инструменталния тест, така да се каже в движение.

Второ, изследователят насочва своевременно вниманието си към анализ на реакциите на конкретен РВ и НД, което се предпоставя съдържателно в него. Възможно е в паузата да се попита изследвания как разбира този въпрос, дали нещо не е ясно или е пропуснал да сподели.

Преглеждат се в паузата между полиграмите и други еднотематични (едно НД) или друготематични (различни НД) РВ, както и КВ, които са в спота, особено тези отдясно на РВ, реакциите в тази зелена зона.

Разбира се не трябва да се насочва грубо вниманието на изследвания към този РВ, а да се изрази убедително добронамереност, че това пояснение се прави в интерес на правилното разбиране съдържанието на въпроса от изследвания. Особено ако лицето е със завишена тревожност или мнителност.

При повторението на въпросите в тестовата подредба на зоните: червена, зелена, червена, зелена и прочее у изследвания, особено когато релевантните въпроси не са много и полиграмата се повтаря повече от два пъти, се формира очакване, кога следва за него опасната зона, независимо дали е превключил вниманието си виновно в червена или зелената зона, тази нагласа и очакване се изразява често в предварителна реакция. Преимуществено предварителните реакции се явява в червена зона.

Тъй като обаче ние не сме сигурни, дали те не са резултат просто от страха, че идва опасна (в смисъл обвиняваща го) зона, или дали той реагира предварително на червена зона поради това че е извършил НД, включено в червената зона, ние трябва да „разбием“ предварителните нагласи (очакването) за реда на зоните, за да повишим автентичността на реакцията, както и навременността й в зоните. Ако е виновен ще получи максималните оценки, без редукция в оценката, заради предварителни реакции, ако е невинен това ще бъде изразено и изчислено по-категорично.

В този смисъл МИТ включва следната подредба във втората или третата полиграма.

Подредба при първа полиграма:

2016-07-12 at 20-27-50подредба при втора полиграма:

2016-07-12 at 20-29-06

подредба при трета полиграма:

2016-07-12 at 20-30-40

Виждаме, че при използвания от нас МИТ при втората полиграма имаме редуване на две зелени зони с две червени, в трета полиграма се връщаме към редуване на зелена с червена зона, а ротацията на РВ е както в ИТ на Бакстър, около КВ. Вижда се че имаме два неутрални въпроси, а симптоматичен въпрос е само един – S25 и се задава в началото на теста. Освен това спота във първата и третата полиграма е заграден от две зелени зони. Спотовете при втората полиграма са с оценки в една посока, редуват се посока на оценката в ляво, а после в дясно до края на полиграмата. Тази подредба може да се пусне чак в третата полиграма.

г) мълчалив отговор,

При МИТ, след първата полиграма, се изисква от изследваното лице да не отговаря на въпросите в теста на глас, а само на ум. Причината за това е изчистването на следата на дишането от придихания и други дихателни промени при гласовия отговор, който дава изследвания при отговора си на въпросите в теста. Установява се, че когато изследвания отговаря на глас на въпросите се нарушава чистотата не само на следата на дишането, но и тази на кгр и кардио канала. Понякога промяната на дишането по време и след отговора на въпрос е изключително силно и оказва деструктивно въздействие и върху другите следи.

Възниква обаче въпросът, не настъпват ли смущения, когато изследвания се лишава от гласовия отговор въпросите?

Трябва да се признае, че по време на теста, записите на следите, изследващият не се интересува от отговора ИЛ на въпросите, дали той отговаря с „да“ или с „не“. От друга страна, обаче изследваният трябва да разбира съдържанието на предпоставеното във въпроса НД, когато те му се задават. Затова, ако се използва в инструменталният тест „мълчаливия отговор“ на въпросите, изследователят трябва да е изяснил с изследвания много добре в предтестовото интервю тяхното съдържание и да е пуснал първата полиграма с гласов отговор, за да се убеди в това на практика. Едва при втората полиграма може да направи тест с „мълчалив отговор“.

Резултатите от пускането на тест с „мълчалив отговор“ за МИТ по отношение на чистотата на следите е поразителен и помага много за повишаване обективността на оценките.

д)правилата за оценка

При оценката на реакциите на изследваните при използване на МИТ не се налагат промени в правилата на оценки, създадени от Клив Бакстър, те напълно се използват.

Все пак поради описаните до тук промени в структурата на ИТ на Бакстър и превръщането му в МИТ, се налагат някои допълнителни правила. Вижте ги при допълнителните правила.

Автор:

полиграфски изследовател

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.