Публикувано в Uncategorized

Оценка на релевантен въпрос

Методика – МИТ (модифициран изследователски тест). Зададени са 7 релевантни въпроса. Направени са 3 полиграми. Някой от релевантните въпроси са зададени повече от 3 пъти, което е допустимо при използване на МИТ. Зададени са 9 контролни, и по един неутрален, жертвено релевантен и симптоматичен въпрос.

Случай – 22 годишен младеж. Тема – кражба на служебни пари. Валидност – лицето прави самопризнание пред поръчителя на изследването (ръководен представител на фирмата) след обсъждане на резултатите от изследването с полиграф. Събитието е от 2016 г.

Избираме за анализ спот от третата полиграма, където имаме редуване на двойки еднакви зони.

51В случая ще оценяваме релевантен въпрос R3 със С6, естествено наляво. Както разбираме правилото на Бакстър „или…или“ в този спот е изключено. Какво наблюдаваме на графиката (Графика 170517.1) в този сегмент, където е разположен и R3? Изключителна интензивност на физиологичните следи в червените двойки зони сравнение със зелените главно при дишането и изпотяването. Интензивността на следата на кардиото е малко по-равномерно изразена в двете сравними зони на отреагиране. Въпреки всичко и артериалното налягане е най-силно в зоната на R7. Имайте предвид, че С9 е превърнат в релевантен въпрос, вследствие на естеството на случая, неговото съдържание, което няма да обсъждаме тук заради личната информация.

52Имаме висока интензивност и при следата на мускулната активност – най-долната черна следа в графиката. Вижте на тази графика. В предишната графика се вижда, че тази следа е особено интензивна в червена зона. При R3 показателят PkAmp (височината на амплитудата) е 1.036, докато при С6 е 0.628!

особено силно е това отклонение от нормалното при R1. Вижте по горната графика. Този показател ни показва високото мускулно напрежение на изследвания в зоната на релевантните въпроси.

Други неща, които наблюдаваме на първата графика? Според следата на микрофончето, черната следа, под коремното дишане, която показва дължината на въпроса констатираме наличието на различни по дължина контролни и релевантни въпроси, които са специфика на МИТ. Дължината на въпросите в спота на R3 е относително еднаква, контролният е малко по-дълъг.

Оценка на R3

Дишане

Нека започнем с дишането. Тъй като лицето е от мъжки пол ще акцентираме вниманието си върху коремното дишане. В програмата на апарата CPS Pro, с който е извършено това изследване коремното дишане e обозначено с AR.

В червената зона имаме няколко стрес тенденции. Първо забелязват се два дихателна цикъл, чиито долни пикове са разположени над базовата черна линия. Второ, имаме низходящо, последвани от възходящо потиснати дихателни цикли. Трето, както споменахме, наблюдава се по ниска честота на дишане (rate) в червена зона с около 1 пункт при 22.3 секундно селектиране след началото на въпроса (durn). При преброяване на горните и долните пикове на дихателните цикли в тази времева селекция получаваме за R3 – 14 бр., а при C3 – 16 броя пикове (връхчета). Дори при третия елемент на анализа започваме да мислим за максимална оценка от (-)2. нека обаче се съсредоточим върху втория елемент – потиснатите цикли, т.е. оценка по вертикала. Виждате се 4 дихателни цикли под горната черна линия в червената зона. Според правилата на Бакстър даваме оценка (-)2. Единственото притеснително обстоятелство за да се замислим за максималната оценка е по-дълбокото поемане на въздух при началото на задаване на релевантния въпрос, първия дихателен цикъл. Той обаче е само малко по-висок от подобен висок цикъл в началото на контролния въпрос, поради което нещата се балансират, защото за разлика от дълбокото поемане при контролния не следват подтиснати дихателни цикли, а при релевантния следват, следователно дишането в зелената зона е под контрола на парасимпатиковия отдел на вегетативната нервна система и оценката ни е достатъчно аргументирана.

Над горната черна линия в областта на селекцията при зелена зона имаме 4, а при червена 2 „отрязани“ пика на дихателните цикли, така че дихателния площта на дихателния обем затворен в тези отрязани триъгълници е по-голяма (или поне еднаква!) в зелената зона, въпреки, че дължината на контролния въпрос е малко по-голяма.

И така (-) 2 при дишането.

Изпотяване (КГР)

53Даваме оценка (-1), тъй като височината (PkAmp) в зелена зона е 0.26, а в червена – 0.73. Разбира се, може да се закръгли и да се даде оценка (-) 2, но това е малко завишено. Основания за това ни дава обстоятелството, че надигащото се рамо на кгр реакцията в зелената зона започва с дълбоко поемане на въздух (втория дихателен цикъл още при задаване на контролния въпрос), докато при червената зона височината на изпотяването се появява във времето на потиснатите дихателни цикли, което за мен е бил водещия принцип при даване на оценка (-)2, отразен в отчета след изследването на лицето.

И така оценка (-)1 при изпотяването.

Сърдечна дейност (артериално налягане)

Давам оценка (+1), тъй като имаме завишаване на артериалното налягани в зелена зона. 54Трябва обаче да отбележим че честотата на пулса (rate) в селекцията от 28.6 секунди от началото на въпроса в зелена зона е с 5 единици по-висока. Съответно 70.9 срещу 75.7. В този случай, като цяло и при трите полиграми честотата на пулса е по-ниска при релевантните въпроси, което означава, че тенденцията е усилване дейността на симпатиковия отдел на вегетативната нервна система в обхвата на червената зона чрез намаляване на честотата на пулса и обратното, успокоение се проявява чрез завишаване на честотата на пулса в обхвата на зелената зона, т.е. при контролните въпроси. Характерно за стрес реакцията при кардиото е заоблеността на средната линия. При контролния въпрос тук тя е права и липсва заобленост, отсечено, почти под прав ъгъл тръгва нагоре. Пулсът е разтегнат и не е плътен в частта на повдигащото се рамо. Обикновено при силен стрес средната линия на издигащото се рамо има центробежна заобленост, насочена навън. Казвам това, зада се разбере условността на оценката при този конкретен спот. Не трябва да забравяме и ограничеността на оценката при ограничение в посоката на оценка, т.е. изключването на правилото „или…или“. Затова са взети под внимание и останалите пускания на R3 в другите полиграми. Като цяло оценката при три повторения е била (-)11, т.е. влезнала е в скалата на “лъжата“.

И така оценка (+)1 на кардиото.

Людмил Стоянов

Публикувано в Uncategorized

Оценка на дихателните цикли по хоризонтала

дишане честота равна височинаПонякога дишането не се различава много драстично по вертикала, в смисъл височината на дихателните цикли и в червена и в зелена зона е почти еднаква или с едва забележима разлика. На графиката се вижда горното дишане на изследвана. При зоните на въпроси R2 и С8 имаме относително еднаква височина на дихателните цикли. Разликата по хоризонтала е значимо различна в двете зони. Възниква въпросът кога и как да изчислим с пълната оценка (-)2 релевантни въпрос опирайки се преимуществено на хоризонталния анализ и оценка на дишането. Случаят, който разглеждаме, за да демонстрираме оценка на дишането по хоризонтала е с три полиграми. Изследователският тест (модифициран изследователски тест) се състои от 8 релевантни въпроса, 9 контролни, по един жертвено релевантен, неутрален и симптоматичен. Имаме самопризнание на изследваната за въпроси R6 и R2, след изследването. Използваме изчислителния модул на програмата Cpspro Fusion на фирма Stoelting co. тя е отбелязана с rate. Програмата поддържа полиграфската апаратура CPS Pro, произведен от същата фирма. Селекцията на дихателните цикли е с дължина 20 секунди. На графиките са представени параметрите на измерването.

дишане честотаКогато честотата на дишането е с 2 пункта(от 1.5 – нагоре) може да пишем (-) 2 (минус две) на дишането. В случая имаме жена, гръдното дишане е по-проявено. Имаме и подтиснатост на дихателните цикли на R6. Честотата на дишане е съответно R6 – 14.6, а при C9 (следващият контролен въпрос) 16.8. Виждат се категорични реакции при изпотяването и при артериалното налягане. Разбира се има и елементарен ръчен метод за оценка ,изчисление, а именно ръчно преброяване на пиковете на дихателните цикли в рамките на 20 секунди селекция на дихателните цикли, от момента на задаване на въпроса. Както в червената, така и в зелената зона на сравняване. Просто се преброява колко са пиковете на дихателните цикли в долната и горната им част. Когато имаме 2 (или повече от 2) по-малко дихателни цикли в червена зона, при сравнително еднакви височини на дихателните цикли в двете сравними зони поставяме оценка (-) 2.

дишане честота 1Сега да видим и реакциите на R2, който корелира с R6 и при двата въпроса имаме самопризнание на изследваното лице, че е извършил негативните действия, описани в съдържанието на тези релевантни въпроси. Отново се наблюдава ниска честота, по-ниска височина и леко надигане над базовата линия на дихателните цикли в червената зона. Разликата в честотата е отново над 2 пункта. Времетраенето (дължината) на контролния въпрос, в случая С5, е три пъти по голяма, но и когато дължината на измерване (20 секунди) се постави в средата на контролни въпрос отново получаваме близо 2 пункта по-ниска честота на дихателните цикли при червена зона, така че спокойно присъждаме (-) 2. Изпотяването е със силна реакция (-)2, артериалното налягане е на 0 (нула).

4Когато релевантните и контролните въпроси са по дълги и съответно времето за реакция е удължено, както е предпоставено в модифицирания изследователски тест (МИТ) се прави селекция на 30 секунди от следата на дишането. Подобен случай, отново със самопризнание се вижда на графиката от ляво. Сравняваме на ляво, релевантния въпроси R2 към С7. Програмата ни показва разлика в честотата на дишане повече от 2, съответно 14.9 към 17.3. При ръчно преброяване имаме 3 пика на дихателните цикли в повече в зелената зона (при С7) в сравнение с червената зона ( R2). Виждат се и силни реакции в червена зона на кардиото и кгр.

5При същия случай, но друг сегмент от полиграмите, при сравнително еднаква височина на дихателните цикли, единствено честотата на дишането, т.е. хоризонталът ни дава основа на една обективна оценка. Сравнението тук е на дясно, R2 към С4. Отново имаме 2 пункта разлика в честотата на дишане. Иначе имаме доста потиснати дихателни цикли в зелената зона, което може да ни подведе и грешно да занулим оценката.

Като извод се налага, че при едва забележими различия на промените на дишането по вертикала трябва да използваме оценка на хоризонтала, а именно внимателно да броим дихателните цикли и използваме правилото при повече от 2 пика на дихателните цикли в зелената зона на спота релевантния въпрос се оценява с (-) 2.

Людмил Стоянов