Публикувано в полиграф

Модерно ли е да се използва полиграфа, или това вече е необходимост?

След 1989г. в България настъпи рязка промяна на собствеността.  Много хора – предприемачи използваха своите възможности и се захванаха с частен бизнес. Бяха създадени стотици производствени цехове и предприятия, търговски дружества и фирми, частни хотели, бензиностанции, магазини и какво ли още не.    От страна на предприемачите бяха изтеглени значителни кредити от банките. Парите бяха вложени в строителство, в производство, в търговия, в доставки, в транспорт, както и в селско-стопански инициативи. Наети бяха десетки хора, които да се трудят в частния сектор. Бизнесмените се подсигуриха, като се оградиха със свои близки хора – съпрузи, деца, роднини, познати колеги и такива, които са препоръчани от близки хора. Направен беше опит за по-щателен подбор на работещите в бизнеса. Там където този подбор не беше успешен започна сериозно текучество. Получи се така, че тези, които бяха наемани на работа бързо се разочароваха, поради неизпълнени ангажименти и обещания, или пък не успяваха да се вградят в стила и изискванията на собственика. Избуяха явления като завист, омраза, несъгласие, конфронтация и открит отпор към политиката и решенията на бизнесмените. Започнаха кражби, изнасяне на конфиденциална информация към конкурентите, измами, нелоялно отношение към собствениците, а понякога открита конфронтация и саботажни действия, насочени към средствата за производство или към въпросите на сигурността.  Заваляха жалби от страна на бизнесмените и зов за помощ към Полицията при драстични кражби, изнасяне на продукция, финансови нарушения, разбиване на офиси, магазини, автомобили и много други случаи. Полицията реагираше навреме и се опита да решава тези проблеми, които по своята същност представляваха престъпления, но не винаги срещаха съдействието на самите собственици, отправили жалбите. Понякога жалбите се оказваха деликатни.  Т.е. бяха насочени срещу близки хора. В тази обстановка на търсене на други, по-различни решения, бизнесмените започнаха да се обръщат все по-често към полиграфския метод за изясняване на истината при конкретни случаи. Причините за това бяха много и разнопосочни. От една страна методът осигуряваше конфиденциалност. От друга страна се постигаше превенция спрямо останалите служители и работници. И не на последно място собствениците и бизнесмените си запазваха възможността за лични решения, когато се касаеше за техни близки, роднини, деца и съпрузи. Както е известно, полиграфското изследване в Република България не е доказателство в Съда,  но то стана основание бизнесът и собствениците да искат по-сериозна намеса от полицейските власти на базата на експертните становища на полиграфистите. Всичко това превърна полиграфа от модерно средство за доказване на истината – в необходимост.

Станислав Цветков – полиграфист

Публикувано в полиграф

бюро полиграф – вече 15 години полиграфски изследвания

Специалисти на фирма Арете Бюро Полиграф ООД извършват вече 15 г. контактна детекция в България.
Широкото използване на полиграфския метод в български условия се свързва с доцент Бойко Ганчевски, тогава директор на ИП на МВР, който със съдействието на ръководството на МВР през 1997 г. покани в България американския полиграфския изследвател Пол Реден,   с чието участие беше организиран и първия в България ускорен курс за подготовка на специалисти (почти изцяло в системата на МВР) за работа с компютъризирана полиграфска система на американската фирма Лафайет  по метода на Клиф Бакстър. В този курс участва и сътрудникът на бюрото Людмил Стоянов. Обучението бе по така наречената зоново сравнителна техника на Клиф Бакстър. Веднага след курса в системата на МВР стартираха първите полиграфски изследвания, извършвани от полиграфисти от Института по Психология на МВР  – Детелин Томов, Антони Иванов, Людмил Стоянов, Гинка Ралева, Светослав Занев, а през 1998 г. започнаха и  първите полиграфски изследвания в частния сектор. Появи се първата психологическа агенция, извършваща психофизиологични изследвания – Диаконсулт,  с психолозите Детелин Томов, Гинка Ралева, Иво Петков, Емил Сергиев и Людмил Стоянов; Псиконтракт, с психолозите Иво Петков и Людмил Стоянов, частни полиграфски изследвания извършва и психологът Светослав  Занев, който е първия специалист завършил пълния курс на Клиф Бакстър в неговата школа в САЩ.
В ИП на МВР се създаде  звено от талантливи полиграфски изследователи, което постигна  успехи при използването на полиграфа при подпомагане на ОИД и по-конкретно при  тежки криминални престъпления. Заслуга за тези постижения имаха както ръководството на ИП на МВР – Бойко Ганчевски, Иво Петков, по късно Неделчо Стойчев, Светослав Занев, Росен Йорданов така и водещи специалисти психолози и полиграфски изследователи като Михаил Цанкарски, Камен Банов, Илияна Кирилова, Антони Иванов, Малинка Бочева, Тодор Тодоров и редица други по-млади специалисти.
Истински бум на полиграфските изследвания след 1998 г. настана в частния сектор. Той се изразява, както в броя на фирмите, броя на специалистите, сферите на изследване, но и най-вече в количеството проведени изследвания.
Още преди 2000 г. броят на годишно изследваните лица в частните фирми надмина 100 ч. Например, във фирма Диаконсулт в периода 1998 -2000 г. са изследвани около 250 човека. В Псиконтракт в периода 2002-2006 са изследвани към 400 човека. В Бюро полиграф (Бюрото е винаги е било свързано с фирмите  Арете 2000 ООД , Арете 1996 ООД, а в момента  представлява фирма Арете Бюро Полиграф ООД)  имаме следната динамика на изследванията:

година бр. изследвани лица, изследвани от Людмил Стоянов бр. изследвани лица, общо изследвани от Станислав Цветков бр. изследвани лица, общо изследвани от изследователи на фирмата
2007 г. 80 80
2008 г. 97 97
2009 г. 256 256
2010 г. 315 315
2011 г. 522 522
2012 г. 567 230 797
2013 г. 350 345 695

От Таблицата се вижда, че една частна фирма с числен състав от 2 полиграфисти  може да провежда годишно над 500 полиграфски изследвания.
Увелича се броя на завършилите курсове за полиграфисти, увеличава се съответно и броят на практикуващите полиграфисти. Така например в периода 2012-2013 Арете Бюро Полиграф е връчила сертификати за завършен полиграфски курс на 5 нови полиграфисти, за работа с компютъризиран полиграф по зонова сравнителна техника и използването  на Модифициран Изследователски Тест (МИТ), създаден от специалистите на Арете Бюро Полиграф ООД, по-голямата част от тях вече са практикуващи полиграфисти в частния сектор. Посредством фирма Асес, заедно с Backster School of Lie Detection, се реализира Пълно Базисно Обучение за Работа с Полиграф (PE-189), отговарящо на изискванията на Американската Полиграфска Асоциация (АПА) и прочее.
Внушителният брой на проведените изследвани определят и нарастването на професионалният опит на частните полиграфисти,  допринасят съществено  за нарастване и на потребността от полиграфската услуга сред българските фирми, институции и граждани.
Основните сфери,  в които частните полиграфисти прилагат полиграфското изследване са: вътрешно фирмените и институционални разследвания при инциденти – кражби, изтичане на информация, саботаж. Голям е броят и на изследванията за установяване на степен на  професионална лоялност. Следват – семейните разследвания, съдебни експертизи и изследвания за интимна лоялност.